Fasanvej 20, 9700 Brønderslev, Tlf.: 99454768 
 
  Værdigrundlag
 
 

 

 

I Børnehaven Fasanen ønsker vi at have fokus på forældresamarbejde....

 

Værdiord

 

Dette kommer til udtryk ved:

 

 • Gensidig respekt

 

 • Højt informationsniveau

 

 

 

 

 

 

 • Tilgængelighed

 

 

Vi respekterer, og anerkender at alle familier er forskellige og har forskellige behov. Vi forventer at forældrene er loyale overfor Børnehaven Fasanen, og afleverer evt. kritik her i huset og til rette vedkommende.,

 

Vi udgiver nyhedsbrev ca. 4 gange årligt, samt månedsplan fra hver stue hver måned. Al information og skriftlig kommunikation foregår - som hovedregel - over intra.

Vi forsøger at samle diverse sedler således at der ikke er sedler flere gange om ugen

Vi opfordrer forældrene til at orientere sig på tavlerne udenfor stuerne og på den store opslagstavle.

Vi forventer at forældrene fortæller os om vigtige ting og begivenheder i barnets hverdag.

Vi ønsker at være tilgængelige for forældrene. Vi har altid tid til at lytte til forældrene, og vi tager forældrenes ytringer alvorligt. Det er ikke sikkert vi altid er enige, men vi indgår altid i en dialog. Forældrene  er eksperter på deres barn.

Vi ønsker at lederen er tilgængelig for forældrene - enten fysisk i børnehaven, eller via mail/telefon .

 

 

 

 

I Børnehaven Fasanen ønsker vi at have fokus på personalesamarbejde....

Værdiord

Dette kommer til udtryk ved:

 

 • Tillid

 

 

 

 

 

 

 

 • Ærlighed og tydelighed

 

 

 • Engagement

 

 

 

 

 

 • Forskellighed

 

 

 

 • Humor og glæde

 

 • Respekt

 

 

- at personalet holder de aftaler der er indgået og er loyale overfor

   Børnehaven Fasanen.

- at personalet siger til og fra

- at personalet har en tro på det bedste i kollegerne og har tillid til/bakker

   op om de beslutninger som er truffet i fællesskab, eller som den enkelte

   har truffet         

- at personalet retter undren til rette vedkommende

 

Vi ønsker at sige tingene som de er – at kalde ”en spade for en spade” på en respektfuld og anerkendende måde. Vi tager hver især ansvar.

 

 

Vi ønsker at ”se” hinanden – at engagere sig i hinanden og involvere sig

Vi ønsker at give hinanden lov til at vise begejstring.

 

 

 

 

Vi ønsker at se forskellighed som en ressouce. Vi ønsker at gøre brug af, og udnytte de forskellige kompetencer som er i personalegruppen.

 

 

 

Vi ønsker at kunne grine med hinanden.

 

Vi ønsker at tale til hinanden på en respektfuld måde, og er bevidste om vores status som rollemodeller for børnene.

 

 

 

 

I Børnehaven Fasanen ønsker vi at have fokus på udvikling....

 

Værdiord

 

Dette kommer til udtryk ved:

 

 • læringsmiljøer

 
 

 

 • udfordringer

 

 


 

 • ICDP

 
 

 • Rollemodeller

 

 

      -   Forskellighed

 

 

I børnehaven Fasanen er vi bevidste om forskellige læringsmiljøer – vi arbejder både aldersintegreret på stuerne, og aldersopdelt på tværs af stuerne. Vi ønsker hermed at give børnene flest mulige rum for læring.

 

I tilrettelæggelsen af rammerne for læringsmiljøerne, er vi bevidste om at ”sætte overliggeren lidt højere”. Vi ønsker at tage udgangspunkt i barnets nærmeste udviklingszone, og gennem at være bagved, ved siden af, og foran barnet at hjælpe barnet til at opnå den optimale udvikling. Vi tilrettelægger læringsmiljøer via legegrupper som er sammensat udfra alder, relationer - og udfra overbevisning om, at vi voksne gerne må hjælpe børnene med at "få øje på" andre, end dem de plejer.

 

Vi ønsker at gøre brug af ICDP som metode til at opnå et udviklende miljø for børnene.

 

Vi er meget bevidste om, at personalet er rollemodeller for børnene. Desuden arbejder vi også med at børnene kan være rollemodeller for hinanden, f.eks de store for de små mm.

Vi er meget bevidste om at vi kun kan behandle børn ens, ved at behandle

Dem forskelligt. Hermed menes at børns forudsætninger og behov er meget forskellige.

 

 

 

 

 

I Børnehaven Fasanen ønsker vi at have fokus på den enkelte....

 

Værdiord

 

Dette kommer til udtryk ved:

 

 • Anerkendelse af forskellighed

 

 • Barnets historie

 

 

 • Aldersopdelte grupper

 

 

 

 • tværgående samarbejde

 

 

 • børnene med i praktiske gøremål

 

 

 • selvværd

 

 

 

Vi vægter at anerkende at børn er forskellige og har forskellige behov. Derfor mener vi, at vi kun kan behandle børn ens ved at  behandle dem forskelligt.

 

 

Vi ønsker at bidrage til dannelse af barnets identitet på en positiv måde. Derfor har alle børn i Børnehaven Fasanen  sin egen mappe, som fortæller barnets historie i børnehaven.

 

Vi opdeler børnene stuevis på tværs af alder. Derudover opdeler vi børnene i aldersopdelte aktivitetsgrupper. Herigennem skabes læringsrum på flere forskellige måder, og vi drager fordel både af aldersopdeling ,men også af aldersintegration.

 

 

Ved at arbejde på tværs af stuerne, opnår vi at personalets ressourcer kommer i spil med fokus på det enkelte barn.

 

 

Vi ønsker at børnene skal opleve at de er nødvendige for det fællesskab der er i børnehaven. Vi ønsker at de oplever at de føler sig nyttige og uundværlige.

 

 

 

Vi ønsker gennem ord og handling at bidrage til at barnet oplever anerkendelse for det det ér.

 

 

Vi ønsker at arbejde med metoden ICDP for derigennem af opnå den anerkendende tilgang i arbejdet med børnene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Børnehaven Fasanen ønsker vi at have fokus på fællesskab....

 

Værdiord

 

Dette kommer til udtryk ved:

 

 • venskaber

 

 

 

 

 • stuerne

 

 

 

Vi hjælper og støtter op om børnenes venskaber i børnehøjde.

Børnene kan som udgangspunkt selv bestemme hvor, og med hvem de vil lege, men ikke altid hvordan.

 

 

Vi ønsker at børnene føler tilhørsforhold  både til sin egen stue, men også til hele børnehaven, og føler at de er værdifulde for fællesskabet. Dette opnår vi bl.a. gennem genkendelige rytmer i dagligdagen, og gennem aktiviteter inden for musik og bevægelse.

 

 

 

 

I Børnehaven Fasanen ønsker vi at have fokus på trivsel....

 

 

Værdiord

 

Dette kommer til udtryk ved:

 

 • omsorg

 

 

 • nærvær

 

 

 

 

 • glæde

 

 

 • humor

 

 

 

 • respekt

 

 

 

 • tryghed

 

 

Børnenes hverdag i  Børnehaven Fasanen skal være præget af trøst, knus, kram og fysisk kontakt

 

 

Vi ønsker en høj grad af nærvær overfor børnene både fysisk og psykisk. Vi vægter at møde barnet der hvor det ér.

 

 

 

Vi vægter selv at vise glæde og begejstring. Vi ønsker at deltage i barnets glæde.

 

 

Vi vægter at bruge humor i dagligdagen. Vi vægter at kunne grine sammen både med børn og voksne.

 

 

Vi lægger vægt på at der er et positivt og respektfuldt sprog i børnehaven – både børn og børn imellem, men også mellem børn og voksne. Vi vil ikke acceptere at børn/børn eller børn/voksne taler grimt til hinanden.

 

Det enkelte barn skal føle sig trygt gennem en genkendelig struktur i Børnehaven Fasanen. Barnet skal føles sig hørt og set.

 

 

 

 


Sidst opdateret 24. maj 2016